พิกัดกำลัง (Power rating) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

ค่าพิกัดกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือเครื่องปั่นไฟ เป็นกำลังสุทธิที่จ่ายให้กับโหลดที่ขั้วต่อด้านออกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยไม่รวมกำลังที่จ่ายให้โหลด ภายในของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กำหนดเป็น kVA ที่ความถี่พิกัด (Rated Frequency) และค่าตัวประกอบกำลังมีค่าเป็น 0.8 Lagging เว้นแต่มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

พิกัดกำลังตามมาตรฐาน ISO 8525-1 (2018)

  • พิกัดกำลังแบบต่อเนื่อง (Continuous Power (COP) หรือ Base Load power)

พิกัดกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบนี้เหมาะสำหรับการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนานเข้ากับระบบไฟฟ้าหลัก สามารถจ่ายให้กับโหลดได้อย่างต่อเนื่องจนถึง 100% ของพิกัดกำลัง แบบต่อเนื่องโดยไม่จำกัดเวลาได้ตลอดเวลาภายใต้เงื่อนไข การใช้งานประกอบกับการบำรุงรักษา รวมทั้งขั้นตอนในการดำเนินการที่กำหนดโดยผู้ผลิตซึ่งได้เห็นชอบร่วมกัน

  • พิกัดกำลังพร้อมใช้ (Prime power, PRP)

พิกัดกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งสามารถจ่ายให้โหลดได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ในกรณีที่ไฟฟ้าหลักขัดข้อง หรือเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า จากการไฟฟ้าฯ และสามารถจ่ายโหลดได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดเวลา สำหรับโหลดประเภทไม่คงที่ (Variable Load Applications) และค่าเฉลี่ยของโหลดแฟคเตอร์ไม่เกิน 70% ของพิกัดกำลัง *** อนุญาตให้ใช้เกินกำลังพิกัดได้ไม่เกิน 10% ไม่เกิน 1 ชม. ในรอบใช้งาน 12 ชม. ***

  • พิกัดกำลังแบบไม่จำกัดเวลา (Unlimited Running time Prime Power, ULTP)

จ่ายโหลดได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำกัดเวลาสำหรับโหลดประเภทไม่คงที่ (Variable Load Applications)  และค่าเฉลี่ยของโหลดแฟคเตอร์ไม่เกิน 70% ของพิกัดกำลัง  *** ไม่อนุญาตให้ใช้เกินกำลังพิกัด ***

  • พิกัดกำลังแบบจำกัดเวลา (Limited time running power : LTP)

คือพิกัดกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จ่ายสูงสุด (Maximum) คือ 100% ของพิกัดกำลัง พร้อมใช้ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งพิกัดกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิดนี้สามารถใช้งานได้ไม่เกินปีละ 500 ชั่วโมง

  • พิกัดกำลังสำรองฉุกเฉิน (Emergency standby power : ESP)

จ่ายให้เพื่อทดแทนกำลังไฟฟ้าหลัก ในกรณีไฟฟ้าหลักดับ หรือขัดข้องภายในเวลาที่กำหนด ไม่สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าเกินกว่าพิกัดสูงสุด ใช้งานได้ปีละไม่เกิน 200 ชั่วโมง

  • พิกัดกำลังดาตาเซนเตอร์ (Data Center Power : DCP)

ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดเวลา ไม่สามารถใช้งานเกินกว่าพิกัดสูงสุด ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบจัดเตรียมขนาดพิกัดกำลังให้รองรับโหลดได้อย่างมีเสถียรภาพ *** ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน คู่ขนานไปกับแหล่งจ่ายไฟหลัก เป็นระยะเวลานาน ***

ที่มา // มาตรฐานออกแบบ และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *